Nemes Csaba & Katarina Sevic: Érzelmi tér

Helyszín: 
Időpont: 
2011. március 23. 0:00 - szerda - 2011. május 21. 0:00 - szombat

Érzelmi tér címmel kiállítás nyílik 2011. március 23-án 19 órakor Nemes Csaba és Katarina Sevic munkáival a Knoll Galériaban.

Katarina Sevic és Nemes Csaba legújabb művei a nemzeti lét átélésének és megjelenítésének különböző formáit és aspektusait idézik fel. S bár munkáikban elemző jelleggel és kritikai szemlélettel közelednek a nacionalizmus és a nemzeti reprezentáció személyes szinten megélt, kollektív vagy állami formáihoz, témáik által a társadalom terén belül kialakult érzelmi tereket tesznek láthatóvá.

2011. február 18. 14:52 - Nemes Csaba: Kurultáj ©Nemes Csaba: Kurultáj
Nemes Csaba: Kurultáj

Nemes Csaba Kurultáj c. festmény-sorozata a nemzeti érzelmeket közösségi szinten és kreatív formában, mindennapi tevékenységük részeként megélni kívánók fesztiválszerű találkozóját, s annak elképzelt ősi formájú épületekként megjelenő helyszíneit idézi fel fotók alapján készült, a megfestés módja által mégis távolságtartást kialakító eszközökkel. Munkái valós teret ábrázolnak, mégis olyan vízió részeként jelennek meg, amelynek hátterét Rogers Brubaker így írja le: „A nacionalizmus egyfajta orvosló jellegű politikai cselekvésnek tekinthető. Rámutat egy ´kóros´-nak vélt állapotra, és azt ígéri, hogy orvosolni fogja azt. Az a diskurzus, mely keretbe foglalja és részben alkotja is a nacionalista politikai cselekvést – illetve szubdiszkurzív szinten az érzelmeket, amelyekre a nacionalista politikai alapállások hatni próbálnak – mindig ugyanazt a panaszt variálja: ez nem más, mint hogy a politikai intézmények, gyakorlatok, politikák nem megfelelően fejezik ki, valósítják meg vélelmezett nemzet identitását és érdekeit.“

Katarina Sevic művei viszont a nemzeti reprezentáció más formáit érintik. Világkiállításokra – azaz első sorban a nemzetközi nyilvánosságnak - szánt objektek leírásaiból kiindulva, a szövegeket értelmezve kísérletet tesz ezen tárgyak létrehozására, amelyeket fotók által, story-boardszerűen elrendezve mutat be. Munkája így írásbeli kommunikáció és vizualitás potenciális kapcsolatára, majd a folyamat ellentétes irányú leképzésének lehetségességére is rákérdez.

Ám Nemes Csaba és Katarina Sevic mü-együtteseit Svetlaya Boym fogalom-rendszerén keresztül is értelmezhetjük, aki restauratív és reflexív nosztalgiát megkülönböztetve a két megközelítésmódot az egyénnek a saját magáról megfigyeltekhez, a múlthoz, a képzeletében kialakított társadalom-képhez, s az otthonához való viszonyára jellemzőnek tartja. A nosztalgia két említett formáját így határozza meg: A restauratív nosztalgia attitűdje jellemzi a világon mindenütt a nemzeti és a nacionalista megújulásokat (mozgalmakat), amelyek visszatérnek a nemzeti szimbólumokhoz és mítoszokhoz, mégpedig a múlt emlékműveinek totális rekonstrukciójával és a haza emblémáinak és rituáléinak rekonstruálásával. A reflexív nosztalgia viszont nem mitikus tér újjáépítését imitálja, hanem az emlékezet befejezetlen folyamatában vágyat és veszteséget kiemelve fogalmazza meg a szakadékokkal telinek látott múlt, jelen és jövő közötti kapcsolatot. Nem az abszolút igazság visszaszerzésére fókuszál tehát, hanem a történelemről és az idő múlásáról való elmélkedésre. Míg a restauratív nosztalgia a nemzeti múltat és a jövőt megidézve a kollektív képi szimbólumok és a szájhagyomány irányába gravitál, a reflektív nosztalgia az egyéni és a kulturális emlékezet által inkább az individuális narratíva felé. Referenciális kereteit tekintve tehát a kettő részben fedi egymást, de narratíváik és identitás-elképzelésük nem esik egybe. A restauratív nosztalgia halálosan komolyan veszi magát, míg a reflektív nosztalgia lehet ironikus és humoros, s azt is láthatóvá teszi, hogy vágyakozás és kritikus gondolkodás nem ellentétei egymásnak és az érzelmileg meghatározott emlékek nem mentenek fel a részvét, a megítélés vagy a kritikai reflektálás kötelezettsége alól.

Hirdetés